Rólunk | Kontakt | 2020 Július 10.

Menü

Szolgáltatásaink

Teljeskörű könyvelés, adókimélő tanácsadás, bérszámfejtés

Precízitás, megbízhatóság, felelősségválallás az elvégzett munkákért

Társasági adó, ÁFA, SZJA, EVA, KATA elektronikus adóbevallás

Helyi adó bevallás

Sajátos igények maximális kiszolgálása

Számviteli politika és egyéb szabályzatok készítése

Aktuális

ADATVÉDELEM

2018. május 25-én hatályba fog lépni az Európai Unió adatvédelmi rendelete, mely a korábbi irányelvi, illetve tagállami szabályozást váltja fel. Az új előírások azonban nem csupán...

Tovább >>

ADÓTANÁCSADÁS

02/2018. Áfa, szja, minimálbér

Szociális hozzájárulási adó

2018. január 1-től pedig további csökkentés következik. 19,5 százalékra csökken majd a közteher szintje. Viszont emelkedik a minimálbér és garantált bérminimum,...

Tovább >>

Adótanácsadás
Ötlet-Adó-Infó kft. adótanácsai
Itt sok mindent megtudhat az általános törvényekről, módosításokról. Személyre szóló és bővebb tanácsokat az irodánkban kaphat tőlünk.
Adótanácsok
02/2018. Áfa, szja, minimálbér
2017 November 27
Szociális hozzájárulási adó

2018. január 1-től pedig további csökkentés következik. 19,5 százalékra csökken majd a közteher szintje. Viszont emelkedik a minimálbér és garantált bérminimum, tehát a cégek adónövekedéssel kell hogy számoljanak.

MINIMÁLBÉR: 138.000.- Ft GARANTÁLT BÉRMINIMUM: 180.500.- Ft

Egészségügyi hozzájárulás

A szociális hozzájárulási adó csökkentésével párhuzamosan a százalékos egészségügyi hozzájárulás (eho), továbbá a kifizető által fizetendő ekho is azonos módon mérséklőd.
Az eho változása értelemszerűen kihat egyes cafeteria-juttatások után fizetendő közterhekre is: az egyes meghatározott juttatások esetében az adóterhelés 43,66 százalék helyett 40,71 százalék lehet.

Személyi jövedelemadó

A legfontosabb változás, hogy a munkáltatói adómegállapítás lehetősége 2018-tól megszűnik, de a munkáltatók már 2017. évre vonatkozóan sem készíthetik el dolgozóik adóelszámolását. Korábban legalább 7-800 ezer dolgozó bevallása ezzel a módszerrel készült. A jövőben tehát a magánszemélyek már csak önadózással állapíthatják meg adójukat, méghozzá önállóan, vagy az adóhatóság közreműködésével, adóbevallási tervezet segítségével
Újdonság, hogy az adóhatóság a mezőgazdasági őstermelők, az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyek számára is készít bevallási tervezetet, első alkalommal a 2017. évre vonatkozóan. A magánszemély ezt a tervezetet kiegészítheti vagy adóhatósági közreműködés nélkül nyújthat be szja-bevallást.
A külföldi illetőségű magánszemély az adóévet követő év április 30-ig nyilatkozhat arról, hogy őt külföldi illetőségére tekintettel a jövedelemszerzés adóévében Magyarországon adókötelezettség nem terhelte.
Két melléklettel bővül a Szja tv., az egyik (7. számú) melléklet a külföldi személyek egyes jövedelmei adózásának különös szabályait tartalmazza, míg a másik (8. számú) melléklet az átalányadót vagy a tételes átalányadót fizetők adózásának rendjéről rendelkezik.
Egyszerűsített foglalkoztatás
Az egyszerűsített foglalkoztatásból származó adómentes napi jövedelem jelenlegi 5870 forintos összege 8000 forintra emelkedhet, elsősorban a mezőgazdasági idénymunkák munkaerő-szükségletének kielégítése érdekében. A megemelt keretösszeget már a 2017. évben megszerzett jövedelem szja-kötelezettségének megállapítása során is alkalmazni lehet.

Új adóeljárási törvények

Korábbi hírleveleinkben (2017/18, 2017/20) már beszámoltunk arról, hogy milyen újdonságokat tartogat az új adózás rendjéről szóló törvény (Art.), az adóeljárási rendtartás (Air.) és az adóvégrehajtási törvény (Avt.) tervezete.
Az elfogadott szövegek azonban a korábban megismert szöveghez képest több ponton eltérést mutatnak, az alábbiakban ezeket foglaltuk össze:
• A tervezetek korábban nem tartalmazták általános alapelvelvként, hogy az adóhatóság köteles méltányosan eljárni. Most ez visszakerült a szövegbe.
• Az adóhatóság a jogutódnál a jogutódlást megelőző időszakra vonatkozó törvényi feltételek fennállásának vizsgálatát a jogelőd adózói előéletére is kiterjedően, a jogelőd magatartását is értékelve végzi.
• A törvényrendelkezik a felszámolás, illetve a végelszámolás kezdő időpontját megelőzően adott meghatalmazások érvényességének kérdéséről.
• A jogszabályfelsorolja azon adózókat, akikkel a NAV elektronikus úton tart kapcsolatot: (1) havi adó-és járulékbevallás benyújtására köteles, (2) az Áfa tv. szerinti összesítő nyilatkozat benyújtására köteles, (3) az Áfa tv. szerinti összesítő jelentés benyújtására köteles, vagy (4) az e-ügyintézési törvény alapján elektronikus ügyintézésre köteles.
• A csoportos adóalany is minősülhet megbízható adózónak, ha minden tagja megbízható adózó.
• Az adóellenőrzés időtartama a cégbejegyzésre nem kötelezett adózó esetén és a megbízható adózó esetén nem haladhatja meg a 180 napot. A csoportos adóalanyokra, valamint az áfa-regisztrált adóalanyokra ez a szabály azonban –úgy tűnik – nem fog vonatkozni.
• A korábbi Art-tervezetből hiányzott az adózó által bejelentendő adatok köre. A végleges szövegazonban külön mellékletben szabályozza, hogy mely adatokra terjed ki az adat-és változásbejelentési kötelezettség (pl. adószám igénylésekor, vagy a biztosítottak adatainak bejelentése kapcsán).
• Visszakerült -helyesen -a szövegbeaz adóhatóság visszatartási jogára vonatkozó rendelkezés, mely alapján az adó-visszaigénylés a tartozások összegéig visszatartható, és ezzel ennek erejéig a tartozás megfizetettnek minősül;
• A korábbi tervekkel ellentétben mégsem változik a késedelmi pótlék (és a késedelmi kamat) mértéke: naptári naponként az érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének háromszázhatvanötöd része marad.
• Nem változik az adóbírság mértéke sem. Ez főszabályként az adóhiány 50 százaléka, de marad a korábbi 200 százalék, ha az adóhiány például a bevétel eltitkolásával, hamis bizonylatok függ össze.
• Egymillió forintig terjedő mulasztási bírsággalkell sújtani azt, aki adószámhoz kötött tevékenységet vagy adóköteles tevékenységet adószám hiányában folytat.A korábbi 500 ezer, illetve magánszemélyek esetén 200ezer forintos szankcióhoz képest ez jelentős emelés.
• A tervezethez képest újdonság, hogyaz adószám törlésére ad okot, ha az adózó az áfaösszesítő nyilatkozat, vagy a havi adó-és járulékbevallási kötelezettségének a törvényi határidőtől számított háromszázhatvanöt naponbelül, az adóhatóságfelszólítása ellenére sem tesz eleget.
• Teljesen új intézmény lesz, hogy az adózó terhére jogkövetkezmény nem állapítható meg, ha a NAV honlapon erre a célra létrehozott felületen közzétett tájékoztató szerint járt el.Ilyen esetben csak az adóhiányt kell majd megfizetni.
• 2018-tól a NAV a honlapján közzéteszi a minősítési eljárásban megbízható adózónakminősített adózók nevét, adószámát.
• Ha az adóhatóság ellenőrzése során olyan, több adózót -egymással összefüggő módon -érintő kapcsolatot, tényt, körülményt észlel, amellyel összefüggésben az adótörvényekben foglalt rendelkezések megkerülése vélelmezhető, azt az érintettek tudomására hozhatja.Ezáltal a NAV arra ösztönözheti a jogkövető adózókat, hogy szakítsák meg az üzleti kapcsolataikat a gyanús gazdasági szereplőkkel.
• Az átmeneti szabályok értelmében az új Artés Airrendelkezéseit a 2018. január 1-jét követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni. Ugyanakkor az új szabályok irányadóak a hatálybalépéstkövetően az azt megelőző időszakra teljesítendő, illetve esedékessé váló kötelezettségek tekintetében is.

Eva

Az evaalanyok 2018. július 1-jetől - az áfa alanyokhoz hasonlóan - szintén kötelezettek lesznek a valós idejű adatszolgáltatásra a számlakibocsátások tekintetében.
Társasági adó
Az ún. adófelajánlás intézményéhez kapcsolódó új szabály szerint az adó, adóelőleg és adóelőleg-kiegészítés késedelmesen történő teljesítése nem feltétlenül jár a felajánlás (és az az után járó jóváírás) lehetőségének elvesztésével. Ha a késedelem csekély mértékű, az adózó külön kérelmet terjeszthet elő. Ha az adóhatóság ezt elfogadja, a felajánlott összeghez a kedvezményezett mégis hozzájuthat és az adózó pedig jogosult lehet az adott összeg utáni jóváírásra.
Egy külön módosító törvény alapján a fejlesztési adókedvezmény a jövőben két új jogcímen is igénybe vehető lesz:
• jelenértéken legalább 6 milliárd forint értékű beruházás és
• a jelenértéken legalább 3 milliárd forint értékű munkahelyteremtést szolgáló beruházás üzembe helyezése esetén.
Mindkét esetben feltétel, hogy a beruházást nagyvállalkozás valósítsa meg a Közép-magyarországi régió támogatható településein, és az termék-diverzifikációt eredményező induló beruházásnak, vagy új eljárási innovációt eredményező induló beruházásnak minősüljön. Feltétel továbbá a Kormány határozatban foglalt jóváhagyása, melyhez viszont az Európai Bizottság engedélye is szükséges. A kedvezmény ráadásul létszám bővítésre, vagy bérköltség-növelésre vonatkozó vállaláshoz is kötött.

Transzferár

2018-tól a szokásos piaci ár-megállapítási eljárás (APA) szabályai is módosulnak. Egyrészt könnyítés az, hogy a kérelmeket elektronikus úton kell beadni a jövőben. Másrészt az adóhatósággal való első kapcsolatfelvétel, amikor a kérelem beadása előtti anonim egyeztetésre van lehetőség, a jövőben alkalmanként 500.000 forint igazgatási szolgáltatási díj befizetésével fog járni. Mivel a többi díjtétel nem változik, javasoljuk, hogy a potenciális kérelmezők az előzetes egyeztetési időpontjaikat még a 2017-es évre foglalják le az adóhatóságnál.
Itt jegyezzük meg, hogy a transzferár-dokumentáció részletes szabályait új rendelet tartalmazza (a 32/2017. (X. 18.) NGM rendelet).

Általános forgalmi adó

Az elfogadott csomagok áfa szempontból nem tartogatnak sok érdemi változást. Ahogyan már korábban tudni lehetett, az ún. tételes adatszolgáltatási kötelezettség (más néven belföldi összesítő nyilatkozat) értékhatára 2018. július 1-jétől csökken 1 millió forintról 100 ezer forintra. Ez összefügg azzal, hogy ekkortól kerül bevezetésre a számlázó programok valós idejű online adatszolgáltatása is. A számlatömbből kiállított számlákról ugyancsak adatot kell majd szolgáltatni, ami manuális feltöltést jelent egy megadott NAV weboldalra.
2018. január 1-től az internet hozzáférés áfa kulcsa a jelenlegi 18 százalékról, míg az emberi fogyasztásra alkalmas hal forgalmi adó kulcsa 27 százalékról 5 százalékra csökken. A módosítás időszakos elszámolású ügyletek esetében arra az ügyletre alkalmazható először, amikor mind az elszámolási időszak, fizetési esedékesség és a számla kibocsátásának időpontja 2017. december 31-ét követő időpontra esik. A kedvezményes áfakulcs alá eső halfajták közé nem tartozik a díszhal és a cápahús.
Az éttermi szolgáltatások áfa kulcsa, amely 2017 januárjától 27 százalékról 18 százalékra csökkent, az 2018-tól kezdődően 5 százalékra mérséklődik. (Ezzel egyidejűleg azonban bevezetik a 4 százalékos turizmusfejlesztési hozzájárulást.)

Kata és kiva

A törvény kibővíti a kisadózók tételes adójának választására jogosultak körét az ügyvédi irodákkal. Emellett a fizetendő közteher mértéke - a minimálbér emelkedése ellenére – nem változik: a főállású katások havi 50 000 forintos (választásuk esetén 75 000 forintos) fizetési kötelezettségről beszélünk. Ez egyre vonzóbbá teheti kata alanyiságot.
A kisvállalati adó mértéke az idei 14 százalékról 13 százalékra csökken 2018-tól.

01/2018. új adótörvények
2017 November 27
Adózás rendje, adóigazgatási rendtartás

2018. január 1-jén hatályba lép az adózás rendjéről szóló új törvény (Art.), továbbá az adózás saját rendtartást kap (adóigazgatási rendtartási törvény – Air.), ezzel a jogalkotó kiküszöböli a közigazgatási rendtartás alkalmazását. Az Air.- be kerülnek az ellenőrzésre vonatkozó szabályok is, ugyanakkor, szerkezetileg alaposan átírva, hatályba lép az új adózós rendjéről szóló törvény is, az adókötelezettségek szabályozására. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a végrehajtásra kormányrendelet és miniszteri rendeletek is készülnek, szintén január 1-jei hatálybalépéssel.
Az adóvégrehajtás szabályai is kikerülnek az Art.-ből, és önálló törvényt kapnak. Megújulnak a közigazgatási per eljárási szabályai is: január 1-jén hatályba lép a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény.
Néhány jelentősebb változás az Art. és az Air. esetében:
–– Végleges döntés: az adóhatóság határozata fellebbezés hiányában vagy a fellebbezés elbírálását követően jogerőssé válik. Az új szabályok csak a végleges bírósági döntés esetében használják a jogerő intézményét, a közigazgatásban a „döntés véglegessé válásáról” beszélünk.
–– Ellenőrzés két típusa: a korábbi nyolcféle ellenőrzési típus helyett az Air. két megkülönböztetést alkalmaz. A bevallás
utólagos ellenőrzését adóellenőrzésnek, az egyes adókötelezettségek vizsgálatát jogkövetési vizsgálatnak nevezi. Való-jában csak egy ellenőrzési típus szűnik meg, a feltételes adómegállapítás tényállásának megvalósulására vonatkozó ellenőrzés, hiszen a többi vagy beépül a jogkövetési vizsgálatba, vagy átkerül az Art.-be, illetve az illetéktörvénybe.
–– Ellenőrzési határidő: az ellenőrzés időtartama maximált, nem haladhatja meg a 365 napot. A megbízható adózóknál és a cégbejegyzésre nem kötelezetteknél változatlanul megmarad a tavaly bevezetett 180 napos határidő.
–– Jogorvoslat: szigorítások: a fellebbezés során a jövőben nem lehet olyan új tényre, bizonyítékra hivatkozni, amelyről a döntés meghozatalakor az adózónak tudomása volt, de azt az adóhatóság felhívása ellenére nem terjesztette elő.
–– A felügyeleti intézkedés: a kezdeményezése is korlátozott lesz, egy éven belül és csak egyszer lehet kérelmezni. Meg-szűnik tehát az ismételt felügyeleti intézkedés intézménye.
–– Önellenőrzés: előzetes bejelentésre lesz lehetőség, ha az adóhatóság még nem indított ellenőrzést, az adózó jelezheti, és 15 nap haladékot kap az ellenőrzés megkezdésére. Ugyanazon adónem és időszak esetében csak egyszer élhet ezzel a lehetőséggel az adózó.
–– Jogkövetkezmények: az előzetes hírekkel ellentétben nem változnak. Új intézményként lehetőség lesz a feltételes adóbírság alkalmazására, azaz arra, hogy amennyiben a határozat elleni fellebbezési jogáról az adózó lemond, és az esedékességig megfizeti a kötelezettségét, az adóbírság 50%-ának megfizetésétől mentesül. Ebben az esetben azonban nemcsak fellebbezés, de felügyeleti intézkedés iránti kérelem sem nyújtható be.
––Mentorálás: a kezdő vállalkozások esetében. Az adóhatóság hat hónapon keresztül segítséget nyújt a vállalkozásoknak adókötelezettségük teljesítéséhez. A mentorálás szabályain, formáin már dolgozik az adóhatóság, egyelőre előadások tartását, személyes konzultációt kínálnak.
–– Közzététel: a NAV honlapján. Két eddig nem alkalmazott közzététel várható, az egyik a megbízható adózói státusz, a másik az egyéni vállalkozások adókötelezettségével kapcsolatos szabályok.
–– Hatálybalépés: az új szabályokat 2018. január 1-je után indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni. A folya-matban lévő eljárások a jelenleg hatályos rendelkezések alapján fejeződnek be.

Társasági adó

–– Fejlesztési adókedvezmény vehető igénybe két új jogcímen is: a jelenértéken legalább 6 milliárd forint értékű eszközberuhá-zás, vagy legalább 3 milliárd forint értékű munkahelyteremtést szolgáló beruházás esetén, ha a beruházás olyan ter-mék-diverzifikációt vagy új eljárási innovációt eredményező induló beruházásnak minősül, amelyet a Közép- Magyarország régió kormányrendeletben meghatározott támogatható településein nagyvállalkozás valósít meg, az Európai Bizottság előzetes engedélye alapján.
–– Adófelajánlás: amennyiben adófelajánlás átutalásának kizárólag az adó(előleg) késedelmes megfizetése az akadálya, és ez a késedelem nem haladja meg a 15 naptári napot, úgy az adózó külön kérelmére az átutalás teljesíthető,
feltéve, hogy a késedelmes összeg megfizetése maradéktalanul megtörtént.

Helyi iparűzési adó

––Módosul az árbevétel fogalma: a sportvállalkozásnak a sporttevékenységgel összefüggésben szerzett bevétele (így a
belépőjegy- és bérlet-eladásból, a reklámközzétételi tevékenységből, szponzori szerződésből eredő bevétel) nem keletkeztet iparűzési adóalapot. A nettó árbevétel csökkentésének adóhatása állami támogatásnak minősül, melyet az adóalany – választása szerint – a csekély összegű támogatásokról szóló rendelet vagy a csoportmentességi rendelet
szabályaival összhangban vehet igénybe.

KATA

–– Az ügyvédi iroda is jogosulttá válik a kisadózó vállalkozások tételes adójának választására.

Általános forgalmi adó

–– Kedvezményes adókulcsok: 2018. január 1-jétől csökken az áfakulcs az alábbi termékek, szolgáltatások vonatkozásá-ban:
• 18%-ról 5%-ra csökken az áfa mértéke az internet-hozzáférési szolgáltatásoknál, az étkezőhelyi vendéglá-tásban az ételforgalom, valamint a helyben készített, nem alkoholtartalmú italok forgalma után.
• Az emberi fogyasztásra alkalmas hal és a házi sertés vágási melléktermék és belsőség áfakulcsa pedig 27%-ról 5%-ra csökken.
Az új szabályok egyértelműsítik a kedvezményes adókulcs alá eső internet-hozzáférési szolgáltatás definícióját.

–– Adatszolgáltatás: 2018. július 1-jétől hatályba lép a valós idejű elektronikus adatszolgáltatási kötelezettség a számlá-zó programból kiállított azon belföldi értékesítés számlákra vonatkozóan (módosító illetve érvénytelenítő számlákat is ideértve), amelyek esetében az áthárított adó eléri vagy meghaladja a 100 000 forintot. A nyomdai úton előállított, belföldi értékesítés számlák tekintetében egy, az adóhatóság által üzemeltetett elektronikus felületen kell adatot
szolgáltatni a számla kibocsátását követő:
• öt naptári napon belül, ha az áthárított adó 100 000 forintot eléri vagy meghaladja, de nem éri el az 500 000 forintot,
• egy naptári napon belül, ha az áthárított adó eléri vagy meghaladja az 500 000 forintot.
–– Belföldi összesítő jelentés: A július 1-től hatályos szabályok szerint a belföldi beszerzés számlák esetében számlánként és partnerenként szintén a 100 000 forintos értékhatárt kell figyelembe venni. Az értékesítési számlákhoz kapcsolódó
jelentési kötelezettséget kiváltja a valós idejű adatszolgáltatási kötelezettség.

Személyi jövedelemadó

–– Adómentes juttatás: 2018-tól bővül az adómentes juttatások köre. Az elfogadott törvénymódosítás alapján adómen-tesnek minősül a diákhitel-szerződés alapján fennálló tartozás törlesztéséhez kapcsolódó, a munkavállaló számára a munkáltató által kifizetett juttatás, a munkavállalót terhelő előírt kötelező diákhitel törlesztő részletének erejéig, de
havonta legfeljebb a minimálbér 20%-áig terjedő összegig.
–– Személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásával kapcsolatos változás: a törvénymódosítás szerint az egyház számára a sze-mélyi jövedelemadó 1% felajánlására vonatkozó nyilatkozatot elegendő lesz csak egyszer megtenni, azt követően a
nyilatkozat módosításig vagy visszavonásig minden adóévben érvényes lesz. Az újabb kedvezményezett megjelölésére vagy a nyilatkozat visszavonására a nyilatkozattétel évét követően évente egy alkalommal lesz lehetőség. Abban az esetben, ha a későbbiekben a szervezet nem felel meg a felajánláshoz szükséges jogszabályi előírásoknak, a hatóság
értesíti erről a magánszemélyt.

Társadalombiztosítás

–– Szociális hozzájárulási adó: az elfogadott törvénymódosítás értelmében a szociális hozzájárulási adó mértéke a terve-zett 20%-kal szemben január 1-jétől 22%-ról 19,5%-ra csökken. Az adó mértékének csökkentésével egyidejűleg a szociális hozzájárulási adókedvezmények mértéke is változik. Amennyiben a szociális hozzájárulási adót a magán-személy köteles megfizetni, a személyi jövedelemadó, illetve a szociális hozzájárulás alapjaként 2018-tól a jövedelem 84%-át szükséges majd figyelembe venni.
–– Egészségügyi hozzájárulás: A szociális hozzájárulási adó csökkentésével egyidejűleg a jogalkotó hasonlóan módosítja az egészségügyi hozzájárulás mértékét is: a 22%-os mértékű egészségügyi hozzájárulás 2018. január 1-jétől 19,5%-ra csökken (a tervezett 20% helyett). Abban az esetben, ha a 19,5%-os egészségügyi hozzájárulás megfizetésére a ma-gánszemély köteles, a személyi jövedelemadó, valamint az egészségügyi hozzájárulás alapjaként 2018. január 1-jétől a jövedelem 84%-át szükséges majd figyelembe venni. Ezen módosítás érinti az egyes meghatározott juttatások adó-terheit is, amely ennek megfelelően 2018-tól összesen 40.71% lesz. Érdemes tehát figyelemmel lenni a csökkentésre
a jövő évi cafeteria-rendszerek, keretek kialakításánál.
2017. minimálbér, garantált bérminimum
2016 December 20
Megjelent a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendelet a Magyar Közlöny legfrissebb, 204. számában.
HIRDETÉS
A rendelet szerint a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóknál a minimálbér összege havibér esetén 127 500 forint, hetibérnél 29 310 forint, napibérnél 5870 forint, órabér esetén pedig 733 forint 2017. január 1-jétől. A minimálbér 2018. január 1-jétől havibér esetén 138 ezer forintra, hetibérnél 31 730, napibérnél 6350, órabérnél 794 forintra nő.

A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma havibérnél 161 ezer, hetibérnél 37 020, napibérnél 7410, órabér esetén pedig 926 forint 2017. január 1-jétől. A garantált bérminimum 2018. január 1-jétől 180 500 forint lesz havonta, heti bérnél 41 500 forint, napi bérnél 8300, illetve órabérnél 1038 forint.

Az új minimumokat először a 2017. január hónapra járó munkabérekre kell alkalmazni
„Egyedül nem megy”